Abreviated list of codes                                                     CSL

LIST OF GRAMMATICAL CATEGORIES (with examples) 

The following table contains the short version of the list of codes that includes only the first three code digits (i.e. categories). The last three digits (ommited in this list) refer to case, grammatical number, gender and person (see the full list of codes).

REČCE (PARTICLES)
 
1. 000 r (particle)
 •         On je baš dobar.
 
2. 010 r-s-imp (particle as part of an imperative)
 •          Da se nisi usudio to da radiš!
 
3.  021 r “se” leks (particle, lexical “se”)
 •         On se boji mraka.
 
4. 022 r “se” konst (particle, constructional  “se”)
 •          Knjige se izdaju od četiri do šest.
 
 
 
IMENICE (NOUNS)
 
1. 100 i (nouns)
 •       Vatrogasac je gasio vatru.
 
2. 104 i g-pkl (noun, paucal)
 •          Dva čoveka su došla.
 
 
 
PRIDEVI (ADJECTIVES)
 
1. 201 p (adjective)
 •         Visok čovek je ušao u kuću.
 
2. 202 p 2 (adjective, comparative)
 •         Izabrao je lepšu devojku.
 
3. 203 p 3 (adjective, superlative)
 •       Izabrali su najbolje konje.
 
4. 204 p g-pkl (adjective, paucal)
 •          Dva lepa konja su bila na prodaju.
 
5. 205 p2 g-pkl (adjective, comparative, paucal)
 •         Dva lepša konja su bila na prodaju.
 
6. 206 p3 g-pkl (adjective, superlative, paucal)
 •          Dva najlepša konja su bila na prodaju.
 
 
BROJEVI (NUMBERS)
 
1. 300 br (osnovni brojevi)
 •          Tridest dana je prošlo.
 •          Tridesetak ljudi je došlo.
 •          Hiljadu ljudi je došlo.
 •         Dve žene su došle.
 •          Obe žene su došle.
 
2. 310 br zbr (zbirni brojevi)
 •     Petoro ljudi je stiglo u pet.
 
3. 320 br p (brojna imenica)
 •          Njih trojca su stigla u pet.
 
4. 330 br pr (brojni pridev)
 •          Petore naočare su izgubljene.
 
5. 340 br red (redni broj)
 •          Bio je peti u klasi.
 
 
ZAMENICE* (PRONOUNS)
 
1. 411 z lič 1 (personal pronoun, first person)
 •          Ja nisam znao koliko je vremena prošlo.
 
2. 412 z lič 2 (personal pronoun, second person)
 •        Ti nisi znao za to.
 
3. 413 z lič 3 (personal pronoun, third person)
 •          On je plakao.
 
4. 414 z lič svl (lična zamenica svakog lica)
 •         Marko sebi pravi probleme.
 
5. 421 z prisv 1 l (possesive pronoun 1. person (moj))
 •          Moj brat peva.
 
6. 422 z prisv 2 l (possesive pronoun 2. person (tvoj))
 •         Tvoj brat peva.
 
7. 423 z prisv 3 l (possesive pronoun 3. person (njegov))
 •          Njegov brat peva.
 
8. 424 z prisv 3 l (possesive pronoun 3. person (njen))
 •         Njen brat peva.
 
9. 425 z prisv 1 l (possesive pronoun 1. person (naš))
 •          Naš brat peva.
 
10. 426 z prisv 2 l (possesive pronoun 2. person (vaš))
 •          Vaš brat peva.
 
11. 427 z prisv 3 l (possesive pronoun 3. person (njihov))
 •          Njihov brat peva.
 
12. 428 z prisv svl (prisvojna zamenica svakog lica (svoj))
 •          Uzeoje svoj kaput.
 
13. 429 z prisv g-pkl (possesive pronoun, paucal)[1]
 •          Tvoja dva takmičara su odustala. 
 
14. 430 z pok (demonstrative pronoun)[2]
 •          Ovaj čovek je dobar.
 
15. 434 z pok g-pkl (demonstrative pronoun, paucal)
 •          Ova dva takmičara su odustala. 
16. 440 z odnos (odnosna zamenica)[3]
 •       Čovek koji je došao nije imao kaput.
 
17. 444 z odnos g-pkl (odnosna zamenica, genitiv paukal)
 •          Dva takmičara koja su odustala otišla su kući.
 
18. 450 z upit (upitna zamenica)[4]
 •          Koji čovek je došao?
 
19. 454 z upit g-pkl (upitna zamenica, genitiv paukal)
 •         Koja dva takmičara su odustala?
 
20. 460 z neodr (neodređena zamenica)[5]
 •          Neki čovek je došao.
 
21. 464 z neodr g-pkl (neodređena zamenica, genitiv paukal)
 •          Neka dva takmičara su odustala. 
 
22. 470 z odrič (odrična zamenica)[6]
 •       Nikakav čovek nije stigao.
 
23. 474 z odrič g pkl (odrična zamenica, genitiv paukal)
 •         Nikakva dva različita rukopisa ne dolaze u obzir.
 
24. 480 z opš (opšta zamenica)[7]
 •          Svaki čovek to zna.
 
25. 484 z opš g-pkl (opšta zamenica, genitiv paukal)
 •          Svaka dva sata pada kiša. 
 
 
GLAGOLI (VERBS)
 
INFINTIV
 
1. 501 inf bzl (infinitiv, bezlično)
 •         Raditi sa njim je teško.
 •          Biti marljiv nije lako.
 
2. 502 inf do inf bzl (infinitiv kao dopuna glagola u infinitivu, bezlično)
 •          Umeti pevati je lepo.
 •          Nastojati biti dobar je poželjno.
 
3. 503 inf do prez (infinitiv kao dopuna glagola u prezentu)
 •          Ovih dana moram učiti.
 •         Ovih dana nastojim biti odmoran.
 
4. 504 inf do aor (infinitiv kao dopuna glagolu u aoristu)
 •        Pokušah učiti.
 •        Pokušah biti dobar.
 
5. 505 inf do impf (infinitiv kao dopuna glagola u imperfektu)
 •         On nastojaše učiti.
 •          On nastojaše biti dobar.
 
6. 506 inf do perf (infinitiv kao dopuna glagola u perfektu)
 •          Ovih dana sam pokušao učiti.
 •          On je želeo biti dobar.
 
7. 507 inf do plp (infinitiv kao dopuna glagolu u pluskvamperfektu)
 •        Bio sam (bejah) pokušao učiti.
 •        Bio sam (bejah) pokušao biti vredan.
 
8. 508 inf-s-f (infinitiv u sastavu futura)
 •        Sledeće nedelje ću učiti.
 •          Učit ću sledeće nedelje.
 •          Ona će biti dobra.
 
9. 509 inf do f (infinitiv kao dopuna glagola u futuru)
 •          Nastojaću učiti sledeće nedelje.
 •          Da li će moći biti tako zanimljivač
 
10. 510 inf do f1 (infinitiv kao dopuna glagola u futuru drugom)
 •         Ako budem mogao učiti, biće dobro.
 •       Ako budem mogao biti miran, biće dobro.
 
11. 511 inf do imp (infinitiv kao dopuna glagola u imperativu)
 •          Pokušaj učiti iz raznih knjiga.
 •          Pokušaj biti dobar.
 
12. 512 inf do pot (infinitiv kao dopuna glagola u potencijalu)
 •         Kad bih mogao učitisvaki dan.
 •      To bi moglo biti rešenje.
 
13. 513 inf do pot1 (infinitiv kao dopuna glagola u potencijalu prošlom)
 •         Bio bih želeo pohvalitiPetra.
 •       Bio bih želeo biti vredan.
 
14. 514 inf do pri sad (infinitiv kao dopuna priloga sadašnjeg)
 •        Želeći otići što pre, ustao sam od stola.
 •          Želeći biti dobar, on je kupio poklone.
 
15. 515 inf do pri pro (infinitiv kao dopuna priloga prošlog)
 •         Poželevši učiti, on je seo za sto.
 •      Poželevši biti vredan, on je seo ya sto.
 
16. 516 inf-s-inf pas bzl (infinitiv u sastavu infinitiva pasiva, bezlično)
 •         Normalno je biti upisan u školu.
 
17. 517 inf do inf pas bzl (infinitiv kao dopuna glagolu u infinitvu pasiva, bezlično)
 •          Normalno je želeti biti pohvaljen.
 
18. 518 inf do prez pas (infinitiv kao dopuna glagolu u prezentu pasiva)
 •          Želim biti pohvaljen.
 
19. 519 inf do aor pas (infinitiv kao dopuna glagolu u aoristu pasiva)
 •        Nastojah biti pohvaljen.
 
20. 520 inf do impf pas (infinitiv kao dopuna glagolu u imperfektu pasiva)
 •        Nastojaše biti viđen.
 
21. 521 inf do perf pas (infinitiv kao dopuna glagolu u perfektu pasiva)
 •          Nisam naučio i morao sam biti pohvaljen.
 
22. 522 inf do plp pas (infinitiv kao dopuna glagolu u pluskvamperfektu pasiva) 
 •          Bio sam (bejah) želeo bitipohvaljen.
 
23. 523 inf do f pas (infinitiv kao dopuna glagolu u futuru pasiva)
 •       Ako naučim, ja ću biti pohvaljen.
 
24. 524 inf do f1 pas (infinitiv kao dopuna glagolu u futuru drugom pasiva)
 •          Kad budem želeo bitipohvaljen, doći ću. 
 
25. 525 inf do imp pas (infinitiv kao dopuna glagolu, imperativ pasiv) 
 •          Nastoj bitiviđen.
 
26. 526 inf do pot pas (infinitiv kao dopuna glagolu, potencijal pasiv) 
 •          Mogao bih biti pohvaljen.
 
27. 527 inf do pri sad pas (infinitiv kao dopuna glagolu, prilog sadašnji pasiv) 
 •         Želeći biti pohvaljen prionuo je na učenje. 
 
28. 528 inf do pri pro pas (infinitiv kao dopuna glagolu, prilog prošli pasiv)
 •         Poželevši biti pohvaljen prionuo je na učenje. 
 
 
PREZENT
 
29. 529 gl prez (prezent)
 •          Danas učim.
 •          Danas sam umoran.
 
30. 530 gl prez do prez (prezent kao dopuna glagola u prezentu)
 •          Danas moram da učim.
 •        Danas moram da budem dobar.
 
31. 531 prez do inf (prezent kao dopuna glagola u infinitivu)
 •         Poželeti da se leti može biti opasno.
 •          Poželeti da se bude besmrtan, neskromno je. 
 
32. 532 gl prez do aor (prezent kao dopuna glagola u aoristu)
 •         Sinoć pokušah da učim.
 •         Sinoć pokušah da budemvredan.
 
33. 533 gl prez do impf (prezent kao dopuna glagola u imperfektu)
 •           Juče nastojaše da uči.
 •        Juče nastojaše da bude vredna.
 
34. 534 gl prez-s-perf (prezent u sastavu perfekta)
 •          Juče sam učio.
 
35. 535 gl prez do perf (prezent kao dopuna glagola u perfektu)
 •          Juče sam želeo da poletim.
 •       Juče sam želeo da budempristojan.
 
36. 536 gl prez-s-plp (prezent u sastavu pluskvamperfekta)
 •          Prošle nedelje sam bio učio.
 
37. 537 gl prez do plp (prezent kao dopuna glagola u pluskvamperfektu)
 •      Juče sam bio želeo da učim./ Juče bejah želeo da učim.
 •         Juče sam bio želeo da budem nevidljiv./ Juče bejah želeo da budem nevidljiv. 
 
38. 538 gl prez-s-f (prezent u sastavu futura)
 •          Ja ću pokušati da učim.
 •          Ja ću da učim
 
39. 539 gl prez do f (prezent kao dopuna glagola u futuru)
 •          Želeću da letim.
 •          Želeću da budem nevidljiv. 
 
40. 540 gl prez-s-f1 (prezent u sastavu futura drugog)
 •         Hoću tišinu dok budem učio.
 
41. 541 gl prez do f1 (prezent kao dopuna u futuru drugom)
 •         Kad budem želeo da učim, reći ću ti.
 •        Kad budem želeo da budem nevidljiv, reći ću ti.
 
42. 542 gl prez do imp (prezent kao dopuna glagola u imperativu)
 •          Počni da učiš
 •          Nastoj da budeš smerna!
 
43. 543 gl prez do pot (prezent kao dopuna glagola u potencijalu)
 •        Danas bih mogao da učim.
 •          Danas bih mogao da budemlenj.
 
44. 544 gl prez do pot1 (prezent kao dopuna glagolu u potencijalu prošlom)
 •          Ja bih bio mogao da učim.
 •          Bio bih mogao da budem neskroman.
 
45. 545 gl prez do pri sad (prezent kao dopuna prilogu sadašnjem)
 •         Želeći da poletim, napravio sam letilicu.
 •          Želeći da budem nevidljiv, stvaio sam šešir.
 
46. 546 gl prez do pri pro (prezent kao dopuna prilogu prošlom)
 •         Poželevši da poletim, napravio sam krila.
 •         Poželevši da budem nevidljiv, stvaio sam šešir.
 
47. 547 gl prez-s-prez pas (prezent u sastavu prezenta pasiva)
 •         Danas sam primljen na fakultet.
 
48. 548 gl prez do prez pas (prezent kao dopuna glagola u prezentu pasiva)
 •         Danas sam nateran da odem
 •          Danas sam primoran da budem tačan.
 
49. 549 prez do aor pas (prezent kao dopuna glagolu u aoristu pasiva) 
 •        Bih nateran da odem.
 •        Bih nateran da budem nemilosrdan. 
 
50. 550 prez do impf pas (prezent kao dopuna glagolu u imperfektu pasiva)
 •          Juče bejaše nateran da uči
 •        Juče bejaše nateran da bude pristojan.
 
51. 551 gl prez-s-perf pas (prezent u sastavu perfekta, pasiv)
 •          Pre dva meseca sam primljen na fakultet.
 
52. 552 gl prez do perf pas (prezent kao dopuna glagola u perfektu pasiva)
 •         Juče sam nateran da odem. 
 •        Juče sam primoran da budemtačan.
 
53. 553 gl prez-s-plp pas (prezent u sastavu plusvamperfekta pasiva)
 •          Bio sam pohvaljen zbog znanja.
 
54. 554 gl prez do perf pas (prezent kao dopuna glagola u pluskvamperfektu pasiva)
 •         Juče sam bio nateran da odem
 •      Juče sam bio primoran da budem tačan.
 
55. 555 gl prez-s-f pas (prezent u sastavu futura, pasiv)
 •       Ako naučim, ja ću biti pohvaljen.
 
56. 556 gl prez do f pas (prezent kao dopuna glagola u futuru pasiva)
 •         Ja ću biti nateran da odem.
 •          Ja ću biti primoran da budem nemilosrdan.
 
57. 557 gl prez-s-f1 pas (prezent u sastavu futura 2. pasiva)
 •        Kad budem pohvaljen, zvaću te.
 
58. 558 gl prez do f1 pas (prezent kao dopuna glagola u futuru drugom pasiva) 
 •          Ja ću da budem nateran da odem.
 •          Ja ću da budem primoran da budem nemilosrdan. 
 
59. 559 gl prez do imp pas (prezent kao dopuna glagolu u imperativu pasiva)
 •          Budi zamoljen da odeš
 •          Neka bude nateran da bude dobar. 
 
60. 560 prez do pot pas (prezent kao dopuna glagola u potencijalu pasiva)
 •         Bio bih nateran da odem ako bi se to desilo.
 •          Bio bih nateran dabudem nemilosrdan ako bi se to desilo. 
 
 
AORIST
 
61. 561 gl aor (aorist)
 •     Juče se videsmo na ulici.
 •      Bih lenj.
 
62. 562 gl aor-s-pot (aorist u sastavu potencijala)
 •        Ja bih učio kad bih imao vremena.
 
63. 563 aor-s-pot1 (aorist u sastavu potencijala prošlog)
 •         To bih bio osetio.
 
64. 564 gl aor-s-pas (aorist u sastavu aorista pasiva)
 •        Bih pohvaljen.
 
65. 565 gl aor-s-pot pas (aorist u sastavu potencijala, pasiv)
 •         Bio bih pohvaljen.
 
 
IMPERFEKT
 
66. 566 gl impf (imperfekt)
 •          Viđasmo se svaki dan. 
 •        Bejah lenj.
 
67. 567 gl impf-s-plp (imperfekt u sastavu pluskvamperfekta)
 •          Tih dana bejah bio učio.
 
68. 568 s-impf pas (u sastavu imperfekta, pasiv)
 •          Bejah pohvaljen.
 
69. 569 gl impf-s-plp pas (imperfekt u sastavu pluskvamperfekta pasiv)
 •         Bejah bio pohvaljen.
 
 
FUTUR
 
70. 570 gl f (futur)
 •          Učiću.
 •         Biću vredan.
 
71. 571 gl f-s-f pas (futur u sastavu futura pasiva)
 •          Biću pohvaljen.
 
 
IMPERATIV
 
72. 572 gl imp (imperativ)
 •          Nauči tu lekciju.
 •          Budi vredan.
 
73. 573 gl s-imp pas (imperativ u sastavu imperativa pasiva)
 •         Budi pohvaljen.
 
 
RADNI PRIDEV
 
74. 574 gl rp kr (radni pridev, krnji perfekt)
 •          Ja ceo dan učio i ništa.
 
75. 575 gl rp-s-perf (radni pridev u sastavu perfekt)
 •       Juče sam učio do kasno u noč.
 •          Juče sam bio vredan.
 
76. 576 gl rp-s-plp (radni pridev u sastavu pluskvamperfekta)
 •         Bio sam (bejah) učioceo dan.
 •          Bio sam učioceo dan.
 
77. 577 gl rp-s-f1 (radni pridev u sastavu futura drugog)
 •          Kad budem naučio, izači ću na ispit.
 
78. 578 gl rp-s-pot (radni pridev u sastavu potencijala) 
 •      Danas bih spavao.
 •          Danas bih bio uporan da je bilo razloga.
 
79. 579 gl rp-s-pot1 (radni pridev u sastavu potrencijala prošlog)
 •          Ja bih bio radioda mi niste smetali.
 •          Ja bih bio radio da mi niste smetali.
 
80. 580 gl rp-s-konst (radni pridev u sastavu konstrukt ččč)
 •          Pozlatila ti se ruka!
 
81. 581 gl rp-s-plp pas (radni pridev u sastavu pluskvamperfekta pasiva)
 •         Bio sam pohvaljen zbog znanja.
 
82. 582 gl rp-s-pot pas (radni pridev u sastavu potencijala pasiva)
 •          Bio bih nateran da odem ako bi se to desilo.
 
83. 583 gl rp-s-perf pas (radni pridev u sastavu perfekta pasiva)
 •         Njegova reč se slušala.
 
 
TRPNI PRIDEV
 
84. 584 gl tp kr. (trpni pridev, pasivni krnji perefekt)
 •          Uništene prve rakete srednjeg dometa.
 
85. 585 gl tp-s-inf pas (trpni pridev u sastavu infinitiva pasiva)
 •          Biti pohvaljenje lepo.
 
86. 586 tp-s-prez pas (trpni pridev u sastavu prezenta pasiva)
 •          Danas sam primljen na fakultet.
 
87. 587 tp aor pas (trpni pridev, aorist pasiv)
 •          Tog dana bih primljenna fakultet.
 
88. 588 tp-s-impf pas (trpni prtidev u sastavu imperfekta pasiva)
 •         Prošlog leta bejah hvaljen.
 
89. 589 tp-s-perf pas (trpni pridev u sastavu perfekta pasiva)
 •          Juče sam primljen na fakulet.
 
90. 590 tp-s-plp pas (trpni pridev u sastavu pluskvamprfekta pasiva)
 •          Juče sam bio (bejah) primljenna fakultet.
 
91. 591 tp-s-f pas (trpni pridev u sastavu futura pasiva)
 •          Biću primljen na fakultet.
 •          Ja ću biti primljen na fakultet.
 
92. 592 tp-s-f1 pas (trpni pridev u sastavu futura drugog pasiva)
 •          Kad budem primljen na fakultet prestaću da brinem.
 
93. 593 tp-s-imp pas (trpni pridev u sastavu imperativa pasiva)
 •        Budi oslobođen polaganja ispita!
 
94. 594 tp-s-pot pas (trpni pridev u sastavu potencijala pasiva)
 •          Kad bih bio primljen na fakultet, častio bih.
 
 
GLAGOLSKI PRILOZI
 
95. 595 pri sad (prilog sadašnji)
 •          Čekajući voz, čitao sam novine.
 
96. 596 pri pro (prilog prošli)
 •         Došavši kući, uzeo sam knjigu.
 
 
PRILOZI (ADVERBS)
 
1. 600 pri (prilog)
 •          Brzo se vratio kući.
 
2. 602 pri 1 (prilog, komparativ)
 •       Stigao je brže no što je očekivao.
 
3. 603 pri 2 (prilog, superlativ)
 •       Uradio je to najbrže to što je mogao.
 
4. 604 pri izr (priloški izraz)
 •          Zadržao se dan-dva.
 •         Išao je cik-cak.
 •         Gledao je levo-desno.
 
 
PREDLOZI (PREPOSITIONS)
 
1. 700 pr (predlog)
 •       Stavio je knjigu na sto.
 
 
SVEZE (CONNEXIONS)
 
1. 800 sv (sveza) 
 •          Vratio se kući izaspao.
 
2. 801 sv izr (veznički izraz)
 •         Zbog toga što je zakasnio nije me našao.
 •        Zahvaljujući tome što je stigao na vreme, kupio je karte.
 
 
UZVICI (EXCLAMATIONS)
 
1. 900 u (uzvik)
 •          Hej, dokle ćeš tako!?
 
 
* Preuzeto iz: M. Stevanović: Savremeni srpskohrvatski jezik
[1] Moj, tvoj, njegov, naš, vaš njen, njihov
[2] Ovaj, taj, onaj, ovakav, takav, onakav, ovoliki, toliki, onoliki
[3] Ko, što, koji, čiji, kakav, koliki, da, gde, kako, te
[4] Ko, što, šta, koji, čiji, kakav, koliki
[5] Neko, nešto, neki, poneki, nečiji, nekakav, (nekolik)
[6] Niko, ništa, nikakav, ni čiji, nikoji
[7] Svako, svašta, svaki, koji god, ma koji, koji bilo, kakav god, ma kakav, kakav bilo, ikoji, svakakav, vaskolik, ikakav, ikolik, kolik god, koji mu drago